എന്തെക്കയോ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്: അഷ്ടമുടി കായലിൽ 15 സെൻ്റ് സ്ഥലത്തിൻ്റെ വിസ്തൃതിയിൽ പുതിയ തുരുത്ത് രൂപപ്പെട്ടു

സൂനാമിക്കു ശേഷമാണ് അഷ്ടമുടി കായലിനു മാറ്റം ഉണ്ടായതെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്...