അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടില്‍ അരവയറുമായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും നാലുമക്കളുമാണ് അസീസിനുള്ളതെങ്കിലും സത്യസന്ധത അസീസിന്റെ കൂടെപിറപ്പായിപ്പോയി; അതുകൊണ്ടാണ് അസീസിന് വഴിയില്‍ കിടന്നുകിട്ടിയ ഒന്നരലക്ഷം രൂപയുടെ ബാഗ് അതിന്റെ ഉടമസ്ഥന്റെ കയ്യില്‍ തന്നെയെത്തിയത്

അടച്ചുറപ്പില്ലാത്ത വീട്ടില്‍ അരവയറുമായിരിക്കുന്ന ഭാര്യയും നാലുമക്കളുമാണ് അസീസിനുള്ളതെങ്കിലും സത്യസന്ധത അസീസിന്റെ കൂടെപിറപ്പായിപ്പോയിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെയാണ് തനിക്ക് സ്വപ്‌നം പോലും കാണാന്‍

എസ്.എസ്.എൽ.സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വ്യാജം: എം എൽ എ അസീസിനെതിരെ കേസ്

കൊല്ലം:വ്യാജ എസ് എൽ സി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാണിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനെ കബളിപ്പിച്ചതിനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സത്യവാങ്മൂലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസം സംബന്ധിച്ച് തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ