മന്ത്രി ഭവനത്തിലേക്ക് കെ.എസ്.ഇ.ബി പെൻഷൻകാർ മാർച്ച് നടത്തി

തിരുവനന്തപുരം:ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബോർഡിലെ പെൻഷൻ പരിഷ്കരണം വൈകിപ്പിക്കരുതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ മന്ത്രി ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് നൽകിയ വാക്കുകൾ പാലിക്കണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് പെൻഷൻകാർ മന്ത്രിയുടെ വീട്ടിലെക്ക്