ഹാജരില്ലാത്തതിനാല്‍ ജനുവരിയില്‍ നീക്കം ചെയ്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവ് മകനെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി ആറു മാസത്തിനുശേഷം നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ വികലാംഗനായ ഗവ.ഐ.റ്റി.ഐ.യിലെ പ്രിന്‍സിപ്പലിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

ഹാജരില്ലാത്തതിനാല്‍ ജനുവരിയില്‍ നീക്കം ചെയ്ത വിദ്യാര്‍ത്ഥിയുടെ പിതാവ് മകനെ ജാതിപ്പേര് വിളിച്ചുവെന്ന് കാട്ടി ആറു മാസത്തിനുശേഷം നല്‍കിയ പരാതിയില്‍ വികലാംഗനായ