ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തിനിരയായി 42 വര്‍ഷമായി ജീവച്ഛവമായി കഴിഞ്ഞ അരുണാ ഷാന്‍ബാഗ് ഒടുവില്‍ മരണത്തെ പുല്‍കി

ക്രൂരമായ ബലാത്സംഗത്തെ തുടര്‍ന്ന് 42 വര്‍ഷമായി ജീവച്ഛവമായി കഴിഞ്ഞ അരുണാ ഷാന്‍ബാഗ് (68) ഒടുവില്‍ മരണത്തെ പുല്‍കി. നില്‍ക്കാ മുംബൈയിലെ