കേരള ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ് യൂണിയന്‍ കളക്ടറേറ്റില്‍ ധര്‍ണ നടത്തി.

കോഴിക്കോട്  കേരള ആര്‍ട്ടിസാന്‍സ് യൂണിയന്‍ കമ്മിറ്റി (സി.ഐ.ടി.യു)  വിവിധ ആവശ്യങ്ങള്‍ ഉന്നയിച്ച് കളക്ടറേറ്റിനുമുന്നില്‍ ധര്‍ണ നടത്തി.  വിലക്കയറ്റം തടയുക, ആര്‍ട്ടിസാന്‍സുകളുടെ