എന്താണ് ഇന്ത്യന്‍ ഭരണഘടനയിലെ 35എയും 370ഉം? ബിജെപി എതിര്‍ക്കുന്നതിന്റെ കാരണങ്ങള്‍

രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണ ഘടന 1950ല്‍ നിലവില്‍ വന്നതു മുതല്‍, അതിര്‍ത്തി സംസ്ഥാനത്തിന് പ്രത്യേക പദവി നല്‍കുന്ന 370-ാം വകുപ്പിനെ എതിര്‍ക്കുന്ന