സ്വാമി നിത്യാനന്ദയ്ക്കെതിരെ അറസ്റ്റ് വാറന്റ്

ബാംഗ്ലൂർ:വിവാദസ്വാമിയായ നിത്യാനന്ദയെ അറസ്റ്റു ചെയ്യാൻ കർണ്ണാറ്റക മുഖ്യമന്ത്രി സദാനന്ദ ഗൌഡ ഉത്തരവിട്ടു.ആശ്രമം അടച്ചിടാനും സ്വത്തുക്കൾ കണ്ടു കെട്ടാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.ലൈംഗിക ആരോപണം