എന്ത് വന്നാലും മാസ്ക് ധരിക്കില്ലെന്ന നയം മാറ്റി; ഒടുവില്‍ ഡോണൾഡ് ട്രംപും ഫെയ്സ് മാസ്ക് ധരിച്ചു

കഴിഞ്ഞ ദിവസം സൈനിക ആശുപത്രി സന്ദർശിക്കുമ്പോള്‍ അദ്ദേഹത്തോട് മാസ്ക് ധരിക്കണമെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു.