ഉത്തേജകം ഉപയോഗിച്ചെന്ന്‌ ആംസ്‌ട്രോംഗിന്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ

സൈക്ലിങ് ഇതിഹാസ താരം ലാന്‍സ് ആംസ്‌ട്രോംഗിന്റെ കുമ്പസാരം.തന്റെ മുഴുവൻ മെഡലുകളും നേടിയത് ഉത്തേചക മരുന്നു ഉപയോഗിച്ചാണെന്നു ആംസ്‌ട്രോംഗ് ഏറ്റുപറഞ്ഞു.ആരാധകരോടു ആംസ്‌ട്രോങ്