ഹൃദയമുരുകി നീ കരയില്ലെങ്കിൽ….

ഇന്ന് ലോകമറിയുന്ന അർജുനൻ മാസ്റ്ററെ സിനിമാ സംഗീത സംവിധായകൻ എന്ന സാമാന്യം ഭേദപ്പെട്ട 'സെലിബ്രിറ്റി തസ്തിക'യിൽ ഒതുക്കുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വളർച്ചക്ക്