കാഴ്ച്ചകൾക്ക് നിറവസന്തമായി ‘അറേബ്യൻ ഫാന്റസി’

ദുബായ്:കാഴ്ച്ചയുടെ നിറ വസന്തം ഒരുക്കി കൊണ്ട് അറേബ്യൻ ഫാന്റസി ശ്രദ്ദേയമായി.ഹാസ്യവും നൃത്തവും ഒരുമിച്ച കലാമേളയിൽ മലയാളത്തിലെ പ്രമുഖ താരങ്ങൾ അണി