മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ആരേ പ്രദേശത്തുള്ള 800 ഏക്കര്‍ വനമേഖലയായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍

നഗരത്തിന്റെ സജ്ജീകരണത്തിൽ 800 ഏക്കർ കാട് ഉണ്ട്. മുംബൈയിൽ ഒരു വനത്തിന്റെ സംരക്ഷണമുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.