പ്രണയം മൊട്ടിട്ട കലാലയത്തിന്റെ ഇടനാഴികളെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി മതങ്ങളുടെ വേലിതകര്‍ത്ത് എട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം നിയാസും ആരതിയും ഒന്നിച്ചു

നിയാസും ആരതിയും ഒന്നിച്ചു- പ്രണയം മൊട്ടിട്ട കലാലയത്തിന്റെ ഇടനാഴികളെ സാക്ഷി നിര്‍ത്തി മതങ്ങളുടെ വേലിതകര്‍ത്ത് എട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്കിപ്പുറം. എട്ട് വര്‍ഷങ്ങള്‍ക്ക്