1940 കളില്‍ ലോകത്തില്‍ വലിപ്പത്തില്‍ നാലാം സ്ഥാനത്തുണ്ടായിരുന്ന അരാല്‍ തടാകം ഇന്ന് തീര്‍ത്തും മരുഭൂമിയായി മാറിയ കഥ

ദ്വീപുകളുടെ കടല്‍ എന്നാണ് ആരാല്‍ എന്ന വാക്കിനര്‍ത്ഥം. ഏകദേശം 1,534 ചെറു ദ്വീപുകള്‍ ഒരിക്കല്‍ അരാല്‍ കടലിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാല്‍ സത്യത്തില്‍