സ്തുതിയെ ഒറ്റയ്ക്കാക്കി ആരാധന മടങ്ങി

മധ്യപ്രദേശ്:ശസ്ത്രക്രീയയിലൂടെ രണ്ടാക്കിയ സയാമീസ് ഇരട്ടകളിൽ ഒരാൾ മരിച്ചു.ഒറ്റ കരളിൽ തന്നോടൊപ്പം പിറന്ന സ്തുതിയെ തനിച്ചാക്കി ആരാധനയാണ് വേറൊരു ലോകത്തേയ്ക്ക് യാത്രതിരിച്ചത്.ഇന്നലെ