കേരളത്തില്‍ അറബിക് സര്‍വ്വകലാശാല യാഥാര്‍ത്ഥ്യമാകുന്നു; അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രങ്ങളാക്കിയതില്‍ അറബി ഭാഷയ്ക്കുള്ള പങ്ക് വലുതെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ കൗണ്‍സിലിന്റെ റിപ്പോര്‍ട്ട്

മധ്യേഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളെ ലോകത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക സാംസ്‌കാരിക കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റുന്നതില്‍ അറബി ഭാഷയ്ക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ടെന്ന പ്രത്യേകത ഉയര്‍ത്തി, അറബ് രാഷ്ട്രങ്ങളുമായി