ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരത്തേക്ക് ആറുലാർജ്; മദ്യത്തിനായി ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയുമായി അബ്കാരി കേസ് പ്രതിയും

മദ്യ കമ്പനിയുടെ പേര് വിശദീകരിച്ച്‌ ആറ് ലാര്‍ജ് ഒരു ദിവസം രണ്ടു നേരം എന്നത് മാത്രമാണ് കുറിപ്പില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതേ