അപ്ലയന്‍സ് പാര്‍ക്ക് ഗൃഹോപകരണ ഷോറൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.

അപ്ലയന്‍സ് പാര്‍ക്ക് ഗൃഹോപകരണ ഷോറൂം ബഹു. കഴക്കൂട്ടം എം.എല്‍.എ അഡ്വ.എം.എ വാഹിദ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.പ്രമുഖ അന്താരാഷ്ട്ര നിര്‍മ്മാതാക്കളുടെ എല്ലാവിധ ഗൃഹോപകരണങ്ങളും