ആപ്പിൾ ഐ പാഡ് 3 ന് വൻ വരവേൽ‌പ്പ്

സാങ്കേതിക വിദ്യയെ വിറ്റു കാശാക്കാനുള്ള അടവുകൾ കോർപ്പറേറ്റ് കുലപതിയായിരുന്ന സ്റ്റീവ് ജോബ്സിന്റെ കന്വനിയെ ആരും പടിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല.ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ