ആസ്ട്രേലിയയിൽ ആപ്പിൾ ഐ പാഡ് 3 വാങ്ങിയവർക്ക് തുക തിരികെ നൽകുന്നു

ആപ്പിൾ കോർപ്പറേഷൻ തങ്ങളുടെ ആസ്ട്രേലിയൻ ഉപഭോക്താക്കൾ ഐ പാഡ് 3 ന് നൽകിയ തുക തിരികെ നൽകുന്നു.തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യം നൽകി

ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ ഐ പാഡ് പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നതെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ ഐ പാഡ് 3 ഉപയോഗത്തിനിടെ പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നെന്ന് ഉപഭോക്താക്കൾ പരാതിപ്പെടുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്.ഇതിൽ ഒരു ഗെയിം 45