പകരമാവില്ല മറ്റൊന്നും, അവസാന ശ്വാസം വരെ സ്വന്തം രാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതിയെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ച ആ വ്യക്തിത്വത്തിന്

അവുല്‍ പകീര്‍ ജൈനുല്ലബ്ദീന്‍ അബ്ദുല്‍ കലാം എന്ന എ.പി.ജെ അബ്ദുള്‍ കലാം: മഹത്തായ പാരമ്പര്യമുള്ള ഭാരതത്തെ സ്വപ്നങ്ങളുടെ അഗ്നിച്ചിറുകളിലേറി പറക്കാന്‍

ലോക്പാല്‍ ബില്ല് ജയില്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ മാത്രമേ ഉപകരിക്കു:അബ്ദുല്‍കലാം

ലോക്പാല്‍ ബില്ല് ജയില്‍ നിറയ്ക്കാന്‍ മാത്രമേ  ഉപകാരപ്പെടു  എന്ന് മുന്‍ രാഷ്ട്രപതി എ.പി.ജെ അബ്ദുല്‍കലാം  പറഞ്ഞു. ജാര്‍ഖണ്ഡ് ചാപ്റ്ററിന് പ്രാരംഭംകുറിച്ചുകൊണ്ടുള്ള