വേണുനായർ ചിത്രത്തിൽ റഹ്മാനും യുവനടി അപർണ നായരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും

വേണുനായർ ഒരുക്കുന്ന ബ്ളൂ എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന ചിത്രത്തിൽ റഹ്മാനും യുവനടി അപർണ നായരും പ്രധാന കഥാപാത്രങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കും . “ഓര്‍ഡിനറി”