മലാലയെ ലോകം ആരാധിക്കുമ്പോള്‍ മലാല ആരാധിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരിയെ ആണ്; പശ്ചിമബംഗാളിലെ 18 വയസ്സുകാരി അനോയര ഖാത്തൂന്‍നെ

ചെറുപ്രായത്തിലെ നോബേല്‍സമ്മാന ജേതാവായ മലാലയെ ലോകം ആരാധനയോടെ കാണുമ്പോള്‍ മലാല ആരാധനയോടെ കാണുന്ന മറ്റൊരാളുണ്ട്. അതും ഒരു ഇന്ത്യക്കാരി. പശ്ചിമബംഗാളിലെ