ലൈംഗികാതിക്രമണ വിരുദ്ധ ബില്‍ : സമവായമായില്ല

രാജ്യത്ത് സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരെയുണ്ടാകുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ തടയുന്നതിനു പാര്‍ലമെന്റ് പരിഗണിക്കുന്ന ലൈംഗികാതിക്രമണ വിരുദ്ധ ബില്ലിന്റെ കാര്യത്തില്‍ സമവായമായില്ല. ഈ വിഷയത്തില്‍ ചര്‍ച്ച നടത്തിയ