മുസ്ലീങ്ങൾക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കില്ലെന്ന് വാട്സാപ്പിൽ ജീവനക്കാരുടെ ചർച്ച; രാജസ്ഥാനിലെ ആശുപത്രിയ്ക്കെതിരെ അന്വേഷണം

മുസ്ലീം മതവിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ചികിത്സ കൊടുക്കില്ലെന്ന് സ്വകാര്യ ഗ്രൂപ്പിൽ വാട്സാപ്പിൽ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ പ്രഖ്യാപനം. രാജസ്ഥാനിലെ ചുരു ജില്ലയിലുള്ള ഒരു