ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ പുതിയ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം പുറത്തിറക്കി

രാജ്യം സ്വാതന്ത്രദിനം ആഘോഷിക്കുന്ന വേളയിലാണ് ദേശീയ ഗാനത്തിന്റെ പുതിയ ദൃശ്യാവിഷ്കാരം പുറത്തിറക്കിയത്. ദേശീയ ഗാനമായ, ജനഗണമന രചിച്ച വിഖ്യാത കവി