റോഡില്‍ വീണുകിടന്ന് കിട്ടിയ 44,000 രൂപ വിദ്യാര്‍ഥികളായ അനൂപും വിഷ്ണുദേവും പോലീസിന്റെ സഹായത്താടെ ഉടമയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൈമാറി

റോഡില്‍ വീണുകിടന്ന് കിട്ടിയ 44,000 രൂപ വിദ്യാര്‍ഥികളായ അനൂപും വിഷ്ണുദേവും പോലീസിന്റെ സഹായത്താടെ ഉടമയെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൈമാറി. പള്ളിപ്പുറത്ത് നിന്നു