അരക്ഷിതാവസ്ഥ അനുവദിക്കില്ല

മോസ്കോ: സിറിയയിൽ രാഷ്ട്രീയ അരക്ഷിതാവസ്ഥ തുടരുന്നത് അനുവദിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നു  യുഎന്‍-അറബ് ലീഗിന്റെ പ്രത്യേക സമാധാന ദൂതന്‍ കോഫി അന്നന്‍ പറഞ്ഞു.സിറിയയിലെ