അർമേനിയ-അസർബൈജാൻ സംഘര്‍ഷം; രാജ്യത്തിനായി യുദ്ധഭൂമിയില്‍ ഇറങ്ങുമെന്ന് അർമേനിയൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഭാര്യ

ഈ യുദ്ധം 1994 വരെ തുടരുകയും, പിന്നീട് റഷ്യയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ, ബിഷ്കെക്ക് പ്രോട്ടോക്കോൾ പ്രകാരം വെടിനിർത്തലില്‍ ആവുകയും ചെയ്തു.