ബ്രയിന്‍ ട്യൂമര്‍ ബാധിച്ച മൂന്നു വയസ്സുകാരി അഞ്ജന വിടപറഞ്ഞു; കരളും വൃക്കകളും തകരാറിലായ അഞ്ചു വയസ്സുകാരന്‍ അനില്‍രാജ് ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്ന പേര്‍ക്ക് പുതുജീവിതം നല്‍കിക്കൊണ്ട്

ബ്രയിന്‍ ട്യൂമര്‍ ബാധിച്ച മൂന്നു വയസ്സുകാരി അഞ്ജന (കല്ല്യാണി) വിടപറഞ്ഞു; കരളും വൃക്കകളും തകരാറിലായ അഞ്ചു വയസ്സുകാരന്‍ അനില്‍രാജ് ഉള്‍പ്പെടെ