അതിരുവിട്ട് പെരുമാറാൻ പാടില്ല; നിയമം നടപ്പാക്കേണ്ടത് അങ്ങേയറ്റം മാന്യമായ രീതിയിലായിരിക്കണം; ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നിര്‍ദ്ദേശവുമായി ഡിജിപി

സബ് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസർമാർ ഇക്കാര്യം പ്രത്യേകം നിരീക്ഷിക്കുമെന്നും വിവിധ ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്ക് നൽകിയ നിർദ്ദേശത്തിൽ ഡിജിപി അറിയിക്കുന്നു.