ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം; പോലീസിന് അധികാരം നൽകി ഡല്‍ഹി ലഫ്. ഗവർണർ

പ്രസ്തുത നിയമ പ്രകാരം രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്കും ക്രമസമാധാനത്തിനും ഭീഷണിയാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്ന ആരെയും അറസ്റ്റ് ചെയ്യാന്‍ പോലീസിന് കഴിയും.