ആംഗ്ലോ ഇന്ത്യാക്കാർക്കുള്ള പാര്‍ലമെന്റിലെ സംവരണം നീക്കി കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍

ലോക്‌സഭയില്‍ ആഗ്ലോ ഇന്ത്യക്കാര്‍ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന സംവരണം കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു