ഇനി ദേഷ്യം കുറയാന്‍ ഭക്ഷണം നിയന്ത്രിക്കാം !

ചില ഭക്ഷണസാനങ്ങള്‍ ദേഷ്യം വര്‍ധിക്കാന്‍ കാരണമാകുന്നവയാണ്.സമ്മര്‍ദം ഉള്ള സമയത്ത് ഇത്തരം ഭക്ഷണങ്ങള്‍ ഉള്ളില്‍ ചെന്നാല്‍ അത് ദേഷ്യം ഇരട്ടിയാക്കും. അത്തരത്തില്‍