ജർമ്മനി ഇതെന്തുഭാവിച്ച്? മാസ്ക് പോലും വേണ്ടെന്നുവച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ

ചില സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ഈ തീരുമാനം രാ​ജ്യ​ത്തെ ഭ​ര​ണ​കൂ​ട​ത്തെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളെ​യും ആ​ശ​ങ്ക​യി​ലാ​ഴ്ത്തി​യി​ട്ടു​ണ്ട്...