ഹൃദയത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകള്‍ക്കിടയില്‍ മയങ്ങുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം പറയുന്നത് ഒരമ്മയുടെ സഹനത്തിന്റേയും ഒപ്പം സന്തോഷത്തിന്റെയും കഥയാണ്

ഹൃദയത്തിന്റെ രൂപത്തില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന സിറിഞ്ചുകള്‍ക്കിടയില്‍ മയങ്ങുന്ന പിഞ്ചുകുഞ്ഞിന്റെ ചിത്രം പറയുന്നത് ഒരമ്മയുടെ സഹനത്തിന്റേയും ഒപ്പം സന്തോഷത്തിന്റെയും കഥയാണ്. പക്ഷേ ഈ