പെരുച്ചാഴിയിൽ ആൻഡ്രിയജെറീമിയ പാടുന്നു

ഫ്രൈഡേ ഫിലിം ഹൗസിന്റെ ബാനറിൽ വിജയ് ബാബു, സാന്ദ്രതോമസ് എന്നിവർചേർന്ന് നിർമ്മിച്ചു അരുൺ വൈദ്യനാഥൻ സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന പെരുച്ചാഴിയിൽ ആൻഡ്രിയജെറീമിയ