ആന്ധ്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി അന്തരിച്ചു

ആന്ധ്ര മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി എൻ.ജനാർദ്ദന റെഡ്ഡി അന്തരിച്ചു. 80 വയസായിരുന്നു. കരൾ രോഗത്തെ തുടർന്ന് നിസാം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഒഫ് മെഡിക്കൽ