ഒരേ സമയം 25 സ്‌കൂളുകളിൽ അധ്യാപിക, പ്രതിഫലം ഒരു കോടിയോളം: അധ്യാപികയ്ക്ക് എതിരെ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവ്

അധ്യാപകരുടെ ഡാറ്റാബേസ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇത് അധികൃതരുടെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെട്ടത്...