ഗുരുവായൂര്‍ ആനത്താവളം നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് 4.25 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി

ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വത്തിന്റെ കീഴില്‍ പുന്നത്തൂര്‍ കോട്ടയില്‍ പരിപാലിക്കുന്ന 63 ആനകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് 4.25 കോടി രൂപയുടെ നവീകരണപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ പ്രോജക്ട് എലിഫന്റ്