അമൃതാനന്ദമയി മഠം ഒളിപ്പിച്ചുവച്ച 68 വിദേശികളിൽ ഒരാളുടെയെങ്കിലും ഫലം പോസിറ്റീവായാൽ ഒരു പഞ്ചായത്ത് മുഴുവൻ ക്വാറൻ്റയിൻ ചെയ്യേണ്ട അവസ്ഥ

ഇവിടെ താമസിച്ച വിദേശികളെ പറ്റി മഠം അധികൃതരെ അറിയിക്കാത്തത് ഗുരുതരമായ വീഴ്ചയാണെന്ന് പഞ്ചായത്ത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു...