മാതാ അമൃതാനന്ദമയിക്കെതിരെ പുസ്തകം:ഡിസി ബുക്‌സ് ഉടമയുടെ വീടിനുനേരെയും ശാഖയ്ക്കു നേരെയും അക്രമണം

മാതാ അമൃതാനന്ദമയിക്കെതിരെ മുൻ ശിഷ്യയായ വിദേശ വനിത എഴുതിയ പുസ്‌തകം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഡിസി ബുക്‌സ് ഉടമയുടെ കോട്ടയത്തെ വീടിനുനേരെയും