അമൃത കോളജിൽ വിദ്യാർഥി ഏഴാം നിലയിൽ നിന്നും ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു: കോളജ് അധികൃതരുടെ പീഡനമെന്ന് സഹപാഠികൾ

അമൃത എഞ്ചിനീയറിങ് കോളജിലെ വിദ്യാർഥി ഏഴാം നിലയിൽ നിന്ന് ചാടി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. കോളജ് അധികൃതരുടെ മാനസിക പീഡനത്തെ തുടർന്നാണ്