സര്‍ക്കാര്‍ വിമര്‍ശനം; രാജ്യത്തിന്റെ ആഭ്യന്തര രാഷ്ട്രീയ സംവാദങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിനോട് കേന്ദ്രം

ഈ നിയമം രാജ്യത്തെഎല്ലാവർക്കും ബാധകമാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ ആംനെസ്റ്റി ഇന്റർനാഷണലിനും ഇത് ബാധകമാണ്.