മോദിയുടെ സ്വയംപ്രഖ്യാപിത ഭക്തന്‍ അമിത് ജെയ്സ്വാള്‍ കോവിഡ് ബാധിച്ചു മരിച്ചു; പ്രധാനമന്ത്രിക്കെതിരെ കുടുംബം

പ്രധാനമന്ത്രിക്കും യോഗിക്കുമെതിരെ ഒരു വാക്കു പോലും അദ്ദേഹം പറയുമായിരുന്നില്ല. അഥവാ ആരെങ്കിലും അങ്ങിനെപറഞ്ഞാല്‍ അവരെ അടിക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു