അഭിപ്രായം സ്വതന്ത്ര്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും, ഇഷ്ടമുളളത് കഴിക്കാനും അവകാശമുളള ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് അമിതാഭ് കാന്ത് ഐ.എ.എസ്

അഭിപ്രായം സ്വതന്ത്ര്യമായി പ്രകടിപ്പിക്കാനും, ഇഷ്ടമുളളത് കഴിക്കാനും അവകാശമുളള ജനാധിപത്യരാജ്യമാണ് ഇന്ത്യയെന്ന് മുതിര്‍ന്ന ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനും നീതി ആയോഗ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ്