യു എസ് നാവിക കപ്പൽ ജപ്പാന്റെ എണ്ണടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു

ദുബായ്:ഹോർമൂസ് കടലിടുക്കിൽ അമേരിക്കൻ നാവിക കപ്പൽ ജപ്പാന്റെ എണ്ണ ടാങ്കറുമായി കൂട്ടിയിടിച്ചു.യു എസ് എസ് പോർട്ടർ എന്ന അമേരിക്കൻ നാവിക