തലസ്ഥാനത്തെ ആംബ്രോസിയ ബേക്കറികൾ പൂട്ടാൻ ഭക്ഷ്യ സുരക്ഷാ വകുപ്പ് തീരുമാനം

എ.ജിയുടെ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിലേക്ക് ആംബ്രേസിയയിൽ നിന്നും എത്തിച്ച ഭക്ഷണത്തിൽ പൂപ്പൽബാധ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് തലസ്ഥാനത്തെ ആംബ്രോസിയ ബേക്കറികൾ പൂട്ടാൻ ഭക്ഷ്യ