അമര്‍നാഥ് തീര്‍ത്ഥയാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സൈന്യം പാലം നിര്‍മിക്കുന്നു

പ്രശസ്തമായ അമര്‍നാഥ് തീര്‍ത്ഥയാത്രയ്ക്ക് മുന്നോടിയായി സൈന്യം പാലം നിര്‍മിക്കുന്നു. ജൂണ്‍ 28-ന് തുടങ്ങുന്ന തീര്‍ത്ഥയാത്രയുടെ വന്‍തിരക്ക് കണക്കിലെടുത്താണ് സൈന്യം 50